6
MEGA
TRENDS
FOR MICE READY?
******
รู้สึกไหมว่าโลกของเรา
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
ราวกับว่าเราได้เดินทางไปสู่
โลกใบใหม่ในทุก ๆ วัน
แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน
คือความต้องการ หรือ
HUMAN
NEEDS
ที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คน
Collaboration
ต้องการการมีส่วนร่วม
หรือการมีปฎิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ๆ
Recognition
ต้องการการยอมรับ
จากบุคคลรอบข้าง
Privacy
ต้องการความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สิน
Self-expression
ต้องการแสดงออก
ทางความคิดของตัวเอง
TREND
เราจึงเชื่อว่าเทรนด์ต่าง ๆ
ล้วนเกิด
ขึ้นมาจากวิธีการ หรือ
แนวทางใหม่
ที่สามารถตอบโจทย์
Human Needs ได้
และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมคือส่วนสำคัญ ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

**

Virtual
Concierges

การจัดงานในรูปแบบ Virtual หรือ Hybrid กลายเป็นเรื่องปกติในยุค New Normal ความท้าทายใหม่จะไม่ใช่เรื่องของการจัดหาระบบ Virtual หรือ Hybrid มาใช้ แต่จะเป็นเรื่อง ของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ทำอย่างไรให้ผู้เข้าชมมีประสบการณ์ที่ดี มีส่วนร่วมและดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ได้นานที่สุด

6 Mega Trends for mice  
6 Mega Trends for mice  
6 Mega Trends for mice  
6 Mega Trends for mice  
6 Mega Trends for mice  
6 Mega Trends for mice  
6 Mega Trends for mice  
6 Mega Trends for mice  

01

Virtual Concierges
แนวคิด Gamification ที่สร้างความท้าทายต่าง ๆ ระหว่างเข้าชมงาน หรือการ ใช้เทคโนโลยี VR เพื่อ ให้ผู้เข้าชมงานสามารถมีส่วนร่วมกับ แพลตฟอร์มได้

02

HEALTH
ECONOMY

จากปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขมีบทบาทต่อการจัดงาน ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น

02

Health ECONOMY
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพจึงถูกนำมาใช้ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ แม้ว่าในปี 2021 สถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่แน่นอนว่าสุขอนามัยยังเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์

03

PATH
MAKER

การท่องเที่ยวภายในประเทศที่นำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นในการสร้างประสบการณ์จะได้รับความนิยมอย่างมาก

03

Path maker
การจัดงานไมซ์จะกระจายไปสู่หัวเมืองต่าง ๆ รวมถึง สถานที่จัดงานจะมีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น รวมไปถึงการสร้าง Routing ใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ของท้องถิ่นให้กับนักเดินทางไมซ์ จะช่วยดึงดูดนักเดินทางไมซ์ให้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น

04

GREEN BY
NUMBERS

แนวคิดเรื่องการรักษ์โลก หรือ Sustainability ยังคงมีความสำคัญและผู้คนคาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น การทำประชาสัมพันธ์ของการจัดงานอย่างยั่งยืนจะเป็นแค่คำโฆษณาแบบเดิม ๆ ไม่ได้อีกต่อไป

04

Green BY Numbers
Eco Label จะถูกนำมาใช้มากขึ้น ผู้จัดงานหาก กล่าวอ้างว่าการจัดงานของตัวเองเป็นลักษณะ Green Event หรือ Sustainable Event การสรุปงานที่เป็นจำนวนตัวเลขที่ชัดเจนว่าสามารถลดการใช้ไปได้เท่าไร หรือควบคุมปริมาณอาหารที่เหลือของการจัดงานแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด เป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคต

05

THE
Statusphere Status-
phere

การกำหนด Status หรือ Concept ของงานอีเวนท์จะต้องมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้บ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้เข้าร่วมงานแต่ละคน ซึ่งคนกลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนมาเป็นฐานลูกค้าของงานในอนาคต

05

The Statusphere
Social Media และ Influencer จึงเข้ามามีบทบาท มากขึ้นในการทำกลยุทธ์ทางการตลาด Platform ที่นำมาใช้จะไม่ได้ถูกจำกัดแค่ Facebook หรือ Instagram เท่านั้น TikTok, Twitch (Live Game Streaming Platform) หรือ Clubhouse จะกลายมาเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการทำกลยุทธ์ทางการ ตลาดของอีเวนท์มากขึ้น

06

CREATIVE
CHALLENGERS

แนวคิดแบบ Personalization อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป การเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแนวทางของการจัดงานอย่างสร้างสรรค์ตามแบบที่ตนเองชอบจะทำให้การจัดงานมีคอนเซ็ปต์ที่โดนใจ

06

Creative Challengers
การสร้าง Engagement ของคนที่มีความสนใจเหมือนกันให้มาร่วมออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เป็นงานที่แปลกแหวกแนว และโดนใจทุกคน

WE ARE
ENTERING

THE AGE OF

IMPLEMEN-
TATION

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง จะทำให้เราสามารถปรับตัวและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
6 MEGA TRENDS FOR MICE ได้ที่ MICE Intelligence Center
ช่องทาง
Facebook   และ  LINE@MICEIntelligence

SHARE